Головний редактор:
Шарова Т.М. – доктор філологічних наук, професор, Наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Профіль викладача на кафедрі

Ідентифікатор ORCID

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar

Wikipedia


Члени редакційної колегії:
Землянська А.В. – кандидат філологічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Профіль викладача на кафедрі

Ідентифікатор ORCID

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar


Шаров С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп'ютерних наук, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Профіль викладача на кафедрі

Ідентифікатор ORCID

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar


Деркачова О.С. – доктор філологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 

Профіль викладача на кафедрі

Ідентифікатор ORCID

Профіль Google Scholar

Wikipedia


Терещук С.І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 

Профіль кафедри

Ідентифікатор ORCID

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar


Біляцька В.П. – Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації, НТУ «Дніпровська політехніка»
 

Профіль кафедри

Ідентифікатор ORCID

Профіль Scopus

Профіль Google Scholar


Kapranov Y.V. – Doctor of Philological Sciences, Professor, Assistant Professor, The University of Economics and Human Sciences in Warsaw (Poland)
 

Facebook

ORCID iD

Scopus Author ID

Google Scholar


Editor in Chief:
Sharova T.M. – doctor of philological sciences, professor, Scientific Institution "Institute of Modernization of the Content of Education", Dmytro Motornyi Tavra State University of Agrotechnology

 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Scopus

Profile Google Scholar

Wikipedia


Members of the editorial board:
Zemlyanska A.V. - candidate of philological sciences, associate professor, Dmytro Motorny Tavri State University of Agrotechnology

 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Scopus

Profile Google Scholar


Sharov S.V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Computer Sciences, Dmytro Motornyi Tavra State Agro-Technological University

 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Scopus

Profile Google Scholar


Derkachova O.S. - doctor of philological sciences, professor, Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk
 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Google Scholar

Wikipedia


Tereshchuk S.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Physics and Integrative Technologies of Teaching Natural Sciences, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna
 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Scopus

Profile Google Scholar


Valentyna Biliatska – Doctor of Philological Sciences, Professor of Philology and Language Communication Department, Dnipro University of Technology
 

Profile of a teacher at the department

Identifier ORCID

Profile Scopus

Profile Google Scholar


Kapranov Y.V. – Doctor of Philological Sciences, Professor, Assistant Professor, The University of Economics and Human Sciences in Warsaw (Poland)
 

Facebook

ORCID iD

Profile Scopus

Google Scholar