Збірник наукових праць

«Українські студії в європейському контексті»

Для опублікування статті у збірнику наукових праць  «Українські студії в європейському контексті»  №6, 2023 необхідно до  25 березня 2023 року надіслати електронною поштою до редакції збірнику на адресу ukrkonf@gmail.com статтю, оформлену відповідно до вимог, та довідку про автора. Назва файлу повинна містити ПІБ автора, наприклад Іванов МІ_стаття.docx, Іванов МІ_довідка.docx

ГО «Інноваційні обрії України» є неприбутковою громадською організацією, основною метою якої є задоволення та захист наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, збереження української мови, пропагування патріотизму.

«Українські студії в європейському контексті» – це збірник наукових праць, заснований ГО «Інноваційні обрії України» у 2020 році з метою висвітлення актуальних проблем і перспектив розвитку вітчизняної та іноземної мов, літератур, їх взаємозвʼязку і взаємовпливів, а також присвячений педагогічним, інноваційним технологіям та  методикам навчання в закладах середньої, профільної та вищої освіти.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №24367-14207Р від 20.02.2020

ISSN: 2710-3730 (Print)

DOI: 10.31110/2710-3730

Індексація:  Google Scholar

Періодичність:  2 рази на рік (жовтень та березень).

Робочі мови збірника – українська, англійська та ін.

Тематичні напрямки:
- актуальні проблеми методики навчання дисциплін гуманітарного спрямування;
- напрямки формування академічної культури в закладах вищої освіти;
- проблеми та перспективи реформування системи освіти України;
- використання інформаційних технологій в освітній, науковій та професійній діяльності.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині.

Структура статті:
-  прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, кегль 14; вгорі праворуч;
- науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – звичайним шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;
- місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – звичайним шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;
- назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14;
- анотація (3­-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
- ПІБ автора, назва статті, анотація (3­-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою;
- основний текст статті;
- література – письмівкою, з вирівнюванням по центру. З нового рядку подається список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015). Покликання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45], [13; 47; 69].

У статті бажано здійснювати покликання на публікації в попередніх випусках збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті». Архів випусків можна переглянути за посиланням: http://obrii.org.ua/usec/archive.

Іванов А.М.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (3-5 рядків)

Ключові слова: (5-7 слів)

Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines)

Keywords: (5-7 words)

Текст

Література

Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника, принципам академічної доброчестності, оформлені з істотними технічними помилками.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Редакція збірника здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Організаційний внесок становить 100 грн. і передбачає підготовку електронної версії збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті» (№6, 2023). Для докторів наук публікація безкоштовна.

Матеріали будуть надіслані на e-mail автора та розміщені на сайті http://obrii.org.ua/usec/ упродовж трьох тижнів після завершення прийому статей.