Для опублікування статті у збірнику наукових праць  «Українські студії в європейському контексті»  (№8, 2024) необхідно до 28 березня 2024 року надіслати електронною поштою до редакції збірнику на адресу ukrkonf@gmail.com статтю, оформлену відповідно до вимог, та довідку про автора. Назва файлу повинна містити ПІБ автора, наприклад Іванов МІ_стаття.docx, Іванов МІ_довідка.docx

ГО «Інноваційні обрії України» є неприбутковою громадською організацією, основною метою якої є задоволення та захист наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, збереження української мови, пропагування патріотизму.

«Українські студії в європейському контексті» – це збірник наукових праць, заснований ГО «Інноваційні обрії України» у 2020 році. У збірнику відображені результати наукових досліджень представників філологічних, педагогічних, комп’ютерних та інших наук. Також у збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Українські студії в європейському контексті». Публікації присвячені актуальним проблемам і перспективам розвитку української і зарубіжної літератур, їх взаємозв’язку і взаємовпливам, а також педагогічним, інноваційним та інформаційним технологіям та методикам навчання в закладах середньої та вищої освіти. Окремо представлені рецензії на художні видання останніх років. Збірник буде корисним науково-педагогічним працівникам, учителям-практикам, аспірантам та здобувачам вищої освіти.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №24367-14207Р від 20.02.2020

ISSN: 2710-3730 (Print)

DOI: 10.31110/2710-3730

Індексація:  Google Scholar,  Index Copernicus Master List

Періодичність:  2 рази на рік (жовтень та березень).

Робочі мови збірника:  українська, англійська та ін.

Ліцензія відкритого доступу Creative Commons: CC BY 4.0

Тематичні напрямки:
- літературознавчі та мовознавчі студії;
- актуальні проблеми методики навчання дисциплін;
- використання ІКТ в освітній, науковій та професійній діяльності;
- рецензії, огляди, публіцистика.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині.

Структура статті:
– прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, курсивом, кегль 14; вгорі праворуч;
– науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – курсивом, справа, кегль 14;
– місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – курсивом, справа, кегль 14;
– назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14;
– анотація (3-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
– ПІБ автора, назва статті, анотація (3-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою;
– основний текст статті повинен мати такі структурі елементи, як актуальність, мету дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, висновки;
– література – курсивом, з вирівнюванням по центру. З нового рядка подається список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015);
– якщо стаття написана англійською мовою, то додається блок References, який містить список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до APA style.
Покликання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45].

У статті бажано здійснювати покликання на публікації в попередніх випусках збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті». Архів випусків можна переглянути за посиланням: http://obrii.org.ua/usec/archive.

Приклад оформлення статті

Іванов А.М.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

НАЗВА СТАТТІ

Анотація. (3-5 рядків)

Ключові слова: (5-7 слів)

Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines)

Keywords: (5-7 words)

Актуальність …
Мета дослідження …
Виклад основного матеріалу …
Висновки …

Література

1.
2.
3.
...

References

(якщо стаття англійською мовою)

1.
2.
3.
...

Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника, принципам академічної доброчестності, оформлені з істотними технічними помилками.

ТЕРМІНИ ТА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Середній час на попередню перевірку рукописів після їх отримання на електронну пошту складає 3 дні.
 Середній час на процедуру рецензування рукописів після призначення рецензента складає 5 днів.
   Процедура рецензування публікацій, поданих до збірника, доступна за посиланням.

Допущена до друку стаття буде опублікована у поточному номері збірнику упродовж 3 тижнів після закінчення терміну прийома статей.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Редакція збірника здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Організаційний внесок становить 100 грн. і передбачає підготовку електронної версії збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті» (№8, 2024). Для докторів наук публікація безкоштовна. Для членів ГО «Інноваційні обрії України» публікація безкоштовна.

Матеріали будуть надіслані на e-mail автора та розміщені на сайті http://obrii.org.ua/usec/ упродовж трьох тижнів після завершення прийому статей.

To publish an article in the collection of scientific papers  «Ukrainian studies in the European context» (№8, 2024), please send an article in accordance with the requirements, and reference about the author by e-mail to the editorial board at  ukrkonf@gmail.com by March 28, 2024. The file name should contain the author's full name, for example, Ivanov MI_article.docx, Ivanov MI_reference.docx.

The PO “Innovative horizons of Ukraine” is a non-profit public organization whose main goal is to satisfy and protect the scientific, social, cultural, educational and other interests of the organization's members and citizens, preserve the Ukrainian language, and promote patriotism.

"Ukrainian studies in the European context" – is a collection of scientific papers founded by the PO “Innovative horizons of Ukraine” in 2020. The collection reflects the results of scientific research by representatives of philological, pedagogical, computer and other sciences. The collection also contains the materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Ukrainian studies in the European context”. The publications are devoted to topical issues and prospects for the development of Ukrainian and foreign literature, their interconnection and mutual influence, as well as pedagogical, innovative and information technologies and teaching methods in secondary and higher education institutions. Separate reviews of recent artistic publications are presented. The collection will be useful for research and teaching staff, practicing teachers, graduate students, and higher education students.

Certificate of registration of mass media: КВ №24367-14207Р від 20.02.2020

ISSN: 2710-3730 (Print)

DOI: 10.31110/2710-3730

Indexing:  Google Scholar,  Index Copernicus Master List

Frequency:  2 times a year (October and March).

Working languages of the collection:  Ukrainian, English, etc.

Creative Commons Open Access License: CC BY 4.0

Thematic areas:
- literary and linguistic studies;
- actual problems of teaching methods of disciplines;
- the use of information technologies in educational, scientific and professional activities;
- reviews, surveys, and journalism.

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE FORMATTING

The electronic version of the article (from 5 pages) should be prepared in MS Word format; page size – A4; page parameters – 2 cm on all sides; paragraph indentation – 1.25 cm; font – Times New Roman, size – 14, line spacing – 1.5; width alignment.

Structure of the article:
– surname and initials of the author(s) – bold, italics, size – 14; top right;
– academic degree (in full), academic title, position of the author(s) – Italics, size – 14;
– place of work/study (official name of the institution in the nominative case) – Italics, size – 14;
– title of the article – through the line, in capital letters, bold, centered, size – 14;
– abstract (3-5 lines, in italics) and keywords (5-7 words) in Ukrainian;
– author's name, title of the article, abstract (3-5 lines, in italics) and keywords (5-7 words) in English;
– the main text of the article should have such structural elements as relevance, purpose of the study, presentation of the main research material, conclusions;
– references – in italics, centered. The list of references in alphabetical order, prepared in accordance with the State Standard of Ukraine (DSTU 8302:2015), should be given on a new line;
– if the article is written in English, the References block should be added, which contains a list of references in alphabetical order, prepared in accordance with APA style.
References to sources in the text should be given according to the model [2, p. 45].

In the article, it is desirable to make references to publications in previous issues of the collection of scientific papers “Ukrainian studies in the European context”. The archive of issues is available here: http://obrii.org.ua/usec/archive.

An example of an article design

Іванов А.М.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

НАЗВА СТАТТІ

Анотація. (3-5 рядків)

Ключові слова: (5-7 слів)

Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines)

Keywords: (5-7 words)

Актуальність …
Мета дослідження …
Виклад основного матеріалу …
Висновки …

Література

1.
2.
3.
...

References

(якщо стаття англійською мовою)

1.
2.
3.
...

The authors are responsible for the content of the publication. The editorial board reserves the right to reject articles that do not meet the requirements and topics of the collection, the principles of academic integrity, or contain significant technical errors.

TERMS AND PROCEDURE OF THE REVIEW

The average time for preliminary review of manuscripts after receiving them by e-mail is 3 days.
  The average time for the manuscript review procedure after the appointment of a reviewer is 5 days.
   The procedure for reviewing publications submitted to the collection is available at link.

An article accepted for publication will be published in the current issue of the collection within 3 weeks after the deadline for accepting articles.

PUBLICATION CONTRIBUTION

The editors of the collection carry out internal review of articles and check for plagiarism, after which the authors receive the details for payment of the publication fee.
The organizational fee is UAH 100 and includes the preparation of electronic versions of the collection of scientific papers “Ukrainian studies in the European context” (№8, 2024). For doctors of sciences, the publication is free. For members of the PO “Innovative horizons of Ukraine”, the publication is free.

The materials will be sent to the author's e-mail and posted on the website http://obrii.org.ua/usec/ within three weeks after the deadline for submitting articles.