Збірник наукових праць

«Українські студії в європейському контексті»

Для опублікування статті у збірнику наукових праць журналі «Українські студії в європейському контексті»  №3, 2021 необхідно до  25 березня 2021 року надіслати електронною поштою до редакції збірнику на адресу ukrkonf@gmail.com статтю, оформлену згідно вимог, та довідку про автора. Назва файлу повинна містити ПІБ автора, наприклад Іванов МІ_стаття.docx, Іванов МІ_довідка.docx

ГО «Інноваційні обрії України» є неприбутковою громадською організацією, основною метою якої є задоволення та захист наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, збереження української мови, пропагування патріотизму.

«Українські студії в європейському контексті» – це збірник наукових праць, заснований ГО «Інноваційні обрії України» у 2020 році з метою висвітлення актуальних проблем і перспектив розвитку вітчизняної та зарубіжної літератур, їх взаємозвʼязку і взаємовпливів, а також присвячений педагогічним, інноваційним технологіям та  методикам навчання в закладах середньої, профільної та вищої освіти.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №24367-14207Р від 20.02.2020

Періодичність:  2 рази на рік (жовтень та березень).

Робочі мови збірника – українська, англійська, білоруська та ін.

Тематичні напрямки:
- літературознавчі студії;
- мовознавчі студії;
- педагогічні студії та ІКТ;
- рецензії, огляди, публіцистіка.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині.

Структура статті:
-  прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, кегль 14; вгорі праворуч;
- науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – звичайним шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;
- місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – звичайним шрифтом, справа, кегль 14, без виділення;
- назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14;
- анотація (3­-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
- ПІБ автора, назва статті, анотація (3­-5 рядків, письмівкою) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою;
- основний текст статті;
- література – письмівкою, з вирівнюванням по центру. З нового рядку подається список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015). Посилання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45], [13; 47; 69].

Іванов А.М.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови і літератури
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (3-5 рядків)

Ключові слова: (5-7 слів)

Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines)

Keywords: (5-7 words)

Текст

Література

Відповідальність за зміст публікації несуть автори.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника, принципам академічної доброчестності, оформлені з істотними технічними помилками.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Редакція збірника здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
Вартість публікації становить 120 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з макетуванням та розсилкою електронною поштою збірника наукових праць.
Для докторів наук публікація одноосібної статі безкоштовна.