Збірник наукових праць

«Українські студії в європейському контексті»

Для опублікування статті у збірнику наукових праць  «Українські студії в європейському контексті»  №7, 2023 необхідно до  19 жовтня 2023 року надіслати електронною поштою до редакції збірнику на адресу ukrkonf@gmail.com статтю, оформлену відповідно до вимог, та довідку про автора. Назва файлу повинна містити ПІБ автора, наприклад Іванов МІ_стаття.docx, Іванов МІ_довідка.docx

До збірника наукових праць увійдуть матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Українські студії в європейському контексті» (інформаційне повідомлення), яка відбудеться 20 жовтня 2023 року.

ГО «Інноваційні обрії України» є неприбутковою громадською організацією, основною метою якої є задоволення та захист наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, збереження української мови, пропагування патріотизму.

«Українські студії в європейському контексті» – це збірник наукових праць, заснований ГО «Інноваційні обрії України» у 2020 році. У збірнику відображені результати наукових досліджень представників філологічних, педагогічних, комп’ютерних та інших наук. Також у збірнику друкуються матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Українські студії в європейському контексті». Публікації присвячені актуальним проблемам і перспективам розвитку української і зарубіжної літератур, їх взаємозв’язку і взаємовпливам, а також педагогічним, інноваційним та інформаційним технологіям та методикам навчання в закладах середньої та вищої освіти. Окремо представлені рецензії на художні видання останніх років. Збірник буде корисним науково-педагогічним працівникам, учителям-практикам, аспірантам та здобувачам вищої освіти.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №24367-14207Р від 20.02.2020

ISSN: 2710-3730 (Print)

DOI: 10.31110/2710-3730

Індексація:  Google Scholar

Періодичність:  2 рази на рік (жовтень та березень).

Робочі мови збірника:  українська, англійська та ін.

Ліцензія відкритого доступу Creative Commons: CC BY 4.0

Тематичні напрямки:
- літературознавчі та мовознавчі студії;
- педагогічні студії та ІКТ;
- рецензії, огляди, публіцистіка.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Електронний варіант статті (від 5 сторінок) повинен бути підготовлений у форматі MS Word; розмір сторінки А4; параметри сторінки – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25 см; шрифт – Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині.

Структура статті:
– прізвище та ініціали автора (авторів) – жирним шрифтом, курсивом, кегль 14; вгорі праворуч;
– науковий ступінь (повністю), вчене звання, посада автора (авторів) – курсивом, справа, кегль 14;
– місце роботи / навчання (офіційна назва установи в називному відмінку) – курсивом, справа, кегль 14;
– назва статті – через рядок, великими літерами, жирним шрифтом, по центру, кегль 14;
– анотація (3-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою;
– ПІБ автора, назва статті, анотація (3-5 рядків, курсивом) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою;
– основний текст статті повинен мати такі структурі елементи, як актуальність, мету дослідження, виклад основного матеріалу дослідження, висновки;
– література – курсивом, з вирівнюванням по центру. З нового рядка подається список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до держстандарту України (ДСТУ 8302:2015);
– якщо стаття написана англійською мовою, то додається блок References, який містить список використаної літератури в алфавітному порядку, оформлений відповідно до APA style.
Покликання на джерела у тексті подавати за зразком [2, с. 45].

У статті бажано здійснювати покликання на публікації в попередніх випусках збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті». Архів випусків можна переглянути за посиланням: http://obrii.org.ua/usec/archive.

ТЕРМІНИ ТА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Середній час на попередню перевірку рукописів після їх отримання на електронну пошту складає 3 дні.

Середній час на процедуру рецензування рукописів після призначення рецензента складає 5 днів.

Процедура рецензування публікацій, поданих до збірника, доступна за посиланням

Допущена до друку стаття буде опублікована у поточному номері збірнику упродовж 3 тижнів після закінчення терміну прийома статей.

Приклад оформлення статті

Іванов А.М.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук
Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

НАЗВА СТАТТІ

Анотація (3-5 рядків)

Ключові слова: (5-7 слів)

Ivanov A. Title. Аbstract (3-5 lines)

Keywords: (5-7 words)

Актуальність …
Мета дослідження …
Виклад основного матеріалу …
Висновки …

Література

1.
2.
3.
...

References

(якщо стаття англійською мовою)

1.
2.
3.
...

Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника, принципам академічної доброчестності, оформлені з істотними технічними помилками.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Редакція збірника здійснює внутрішнє рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. Організаційний внесок становить 120 грн. і передбачає підготовку електронних версій збірника наукових праць «Українські студії в європейському контексті» (№7, 2023), програми конференції та сертифіката учасника. Для докторів наук публікація безкоштовна. Для членів ГО «Інноваційні обрії України» публікація безкоштовна.

Матеріали будуть надіслані на e-mail автора та розміщені на сайті http://obrii.org.ua/usec/ упродовж трьох тижнів після завершення прийому статей.